โรงเรียนเครือข่าย ๑ ช่วย ๙ ” ห่วงโซ่คุณภาพการศึกษา”

ความเป็นมา

                เพื่อขับเคลื่อนให้สถานศึกษาสามารถพัฒนาและเพิ่มพูนศักยภาพตนเองอย่างต่อเนื่องสู่ความเป็นเลิศ สมศ.จึงได้กำหนดแนวทาง “การประเมินแบบโดดเด่น” เพื่อสร้างความร่วมมือช่วยเหลือซึ่งกันและกัน ก่อนให้เกิดความเข้มแข็ง ในการจัดการศึกษาทุกระดับ ซึ่งสถานศึกษาสามารถขอรับการประเมินแบบโดดเด่นเพิ่มเติมได้

             แนวทางการประเมินคุณภาพของสถานศึกษาแบบโดดเด่น คือ แนวทาง 1 ช่วย 9 (1 สถานศึกษา ช่วย 9 สถานศึกษา) กล่าวคือ สถานศึกษาที่ขอรับการประเมินจะต้องเป็นแกนนำให้สถานศึกษาที่อยู่ในเครือข่้ายการพัฒนาอีก 9 แห่ง ให้ก้าวสู่สถานศึกษาที่มีคุณภาพและได้รับการรับรองมาตรฐาน จาก สมศ. จากการประเมินภายนอกรอบสาม    

วัตถุประสงค์

1. เพื่อมุ่งให้มีการพัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการศกึษาของสถานศึกษาให้มีคุณภาพดียิ่งขึ้น

2. เพื่อพัฒนาระบบประกันคุณการศึกษา โดยร่วมดำเนินการพัฒนาคุณภาพการศึกษาในลักษณะ “1 ช่วย 9” คือ สถานศึกษาช่วยเหลือสถานศึกษาอีกไม่น้อยก่วา 9 แห่ง ให้พัฒนาคุณภาพตามแนวทางวงจรคุณภาพ (PDCA)

 โรงเรียนเครือข่าย 1 ช่วย 9 ของโรงเรียนกัลยาณวัตร

1. โรงเรียนน้ำพองศึกษา อำเภอน้ำพอง จังหวัดขอนแก่น

2. โรงเรียนกู่ทองพิทยาลัย อำเภอเปือยน้อย จังหวัดขอนแก่น

3. โรงเรียนแก่นนครวิทยาลัย 2  อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น

4. โรงเรียนโนนศิลาพิทยาคม อำเภอโนนศิลา จังหวัดขอนแก่น

5. โรงเรียนหนองขามพิทยาคม อำเภอบ้านแฮด จังหวัดขอนแก่น

6. โรงเรียนเขาสวนกวางวิทยานุกูล อำเภอเขาสวนกวาง จังหวัดขอนแก่น

7. โรงเรียนสีหราชเดโชชัย   อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น

8. โรงเรียนหนองตาไก้ศึกษา อำเภอสีชมพู จังหวัดขอนแก่น

9. โรงเรียนบ้านไผ่ศึกษา อำเภอบ้านไผ่ จังหวัดขอนแก่น

10. โรงเรียนมหาวิชานุกูล อำเภอเมือง จังหวัดมหาสารคาม

โครงการ 1 ช่วย 9 โรงเรียนกัลยาณวัตร เยี่ยมโรงเรียนเครือข่ายโรงเรียนเขาสวนกวางวิทยานุกูล 15 กุมภาพันธ์ 2556

ภาพกิจกรรมลงนามความร่วมมือ ห่วงโซ่คุณภาพการศึกษา ตามโครงการ 1 ช่วย 9 วันที่ 15 มกราคม 2556 ณ โรงเรียนกัลยาณวัตร

กิจกรรมการออกเยี่ยมโรงเรียนเครือข่าย

โรงเรียนกู่ทองพิทยาลัย วันที่ 14  ธันวาคม 2555

IMG_0066 IMG_0069 IMG_0073 IMG_0074 IMG_0101 IMG_0115 IMG_0116

โรงเรียนหนองขามพิทยาคม อำเภอบ้านแฮด จังหวัดขอนแก่น

IMG_0118 IMG_0119 IMG_0121 IMG_0129 IMG_0131 IMG_0132 IMG_0133 IMG_0134 IMG_0136 IMG_0138

โฆษณา
ใส่ความเห็น

ใส่ความเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Connecting to %s